Nowy artykuł!
Marketing Automation: Klucz do Sukcesu w E-commerce

Regulamin

§1

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba, która zawiera Umowę z Usługodawcą
 2. Regulamin – niniejszy „Regulamin użytkowania serwisu”
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.expertsender.pl
 4. Usługa – czynności świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu na rzecz określonych przez użytkownika podmiotów, polegające na wysyłaniu do określonej grupy klientów ofert marketingowych email
 5. Usługodawca – podmiot zarządzający Serwisem – ExpertSender S.A., NIP: 5862237116, KRS: 0000916101
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto do Usługi w Serwisie
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu ExpertSender

 

Postanowienia ogólne

§2
 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę Użytkownikowi treści zawieranej Umowy oraz metody służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień, oznaczająca zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nim zawartych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§3

Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do Serwisu oraz treści w nim zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

§4
 1. Podanie Usługodawcy danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 . Usługodawca administruje również danymi podmiotów w związku ze świadczeniem usług emailingu dla klientów.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usług, w celach marketingowych (przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę) realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również w celu archiwizacji.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu we własne dane osobowe oraz prawo ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować na adres rodo@expertsender.com.

Zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

§5
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę oraz ich koszt dokładnie określa Umowa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi.
 3. Płatności są obsługiwane przez Tpay.com. System płatności Tpay należy do spółki:
  Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
  NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
  Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
§6

W razie konieczności, gdy w celu wykonania Usługi niezbędnym stanie się zapoznanie z innymi informacjami, Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika drogą elektroniczną do dostarczenia koniecznych informacji o klientach oraz sposobie i szczegółach zbierania ich danych osobowych.

Odpowiedzialność prawna

§7

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowanej działaniem siły wyższej, niezawinionym przez Usługodawcę błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, niezawinionymi przez Usługodawcę awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników lub Usługodawcy, jak również nieprzestrzeganiem przez Użytkowników Regulaminu.

Rozstrzyganie sporów

§8

Strony podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych na gruncie Umowy lub jej interpretacji. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się, wszelkie spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego siedzibie Usługodawcy.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: invoice@expertsender.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

§9

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług.

§10
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem na stronach Serwisu, poprzez email oraz w każdy inny sposób, adekwatny do okoliczności.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy z Użytkownikiem nowy Regulamin przyjmuje się, jako obowiązujący.
§11

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych ustaw.